Skip to content

EBA Hymns

அதோ பரம சீயோனில் (Where high the heavenly temple stands)

அறியேன் தேவ கிருபை (I Know Not Why God’s Wondrous Grace) [Accompaniment available]

அலங்கார வாசலாலே

அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்

அன்புகூர்ந்து பாட்டுப்பாடி (Let us love, and sing, and wonder)

ஆ, என்னில் நூறு வாயும் நாவும் (O That I Had A Thousand Voices) [Accompaniment available]

ஆச்சர்யப்படத்தக்கதாய் (Great God of Wonders! All Thy Ways)

ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின் (Praise My Soul the King of Heaven)

ஆனந்தமாய் நாமே

இந்நேரத்தில் (In Times Like These)

இனி ஒருபோதும் பயம் வேண்டாம் [Accompaniment available]

இம்மானுவேல் பிறந்தார் [Accompaniment available]

இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர் (Jesus Is Our Shepherd) [Accompaniment available]

இயேசு என் நேசர் நல்நம்பிக்கை (Blessed Assurance)

இயேசு என் நேசர் சகாயருமாம்

இயேசு கற்பித்தார் (Jesus Bids Us Shine)

இயேசுவின் இரத்தமும் நீதியும் (Jesus Shall Reign)

இயேசுவில் மரித்து (Dying with Jesus) [Accompaniment available]

இயேசுவே நீர்தாம் (Jesus Lead Thou On)

இயேசுவையே துதி செய்வோம்

இரக்கமுள்ள தேவப்பிதா நேயசுதன் இயேசு மூலம்

இவ்விடமிருந்தேகு முன் திரியேக தேவனை

உன் நெஞ்சிலே உண்டான

உன்னதமானவரின் (Psalm 91)

உம் கிருபை பெரிதல்லோ

உமது மக்கள் எங்கெல்லாம் (Jesus, where’er Thy people meet)

எக்காள சத்தம் வானில்

எந்தக் காலத்திலும்

எந்நாளும் எப்போதும்

எந்தன் வாழ்க்கை ஓட்டந்தான் ஓய்ந்து நான் (When this passing world is done)

என் அருள் நாதா (When I Survey The Wondrous Cross) [Accompaniment available]

என் இதயத்தில் ஒரு நாள்

என் கர்த்தாவைத் துதியாமல்

என் நேச கர்த்தா

என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே (O Happy Day That Fixed My Choice) [Accompaniment available]

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே [Accompaniment available]

என்னுள்ளத்தில் ஓர் கீதம் பெற்றேன் (I Have A Song That Jesus Gave Me) [Accompaniment available]

என்னோடிரும் என் நேச கர்த்தரே (Abide With Me) [Accompaniment available]

என்றும் மறக்க முடியாத நாள்

எம் உயர்ந்த வாசஸ்தலமதுவே

எல்லாம் வல்ல தேவனை போற்றிடுவோம் (To God Be The Glory) [Accompaniment available]

எழுந்தார் நம் நேச கர்த்தர்

ஒழிந்ததே இப்பூவினில் (In Christ There Is No East Or West)

கனவு ஒன்று கண்டதிர்ந்தேன் (I Dreamed That The Great Judgment Morning)

கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம்

கர்த்தர் என் பக்கமாகில்

கர்த்தர் நாமம் போற்றுவோம் (Come And Praise The Lord Our King)

கர்த்தர்தான் எங்கள் துர்க்கமும் (A Mighty Fortress is our God)

கர்த்தாவின் திருச்சரீரம்

கர்த்தாவின் தூய ஆவியே (O Holy Ghost, Our Lord and Guide)

கர்த்தாவே என் பெலனே (Psalm 18)

கர்த்தாவே, இப்போ உம்மை (Saviour, Again To Thy Dear Name We Raise)

கர்த்தாவை நல்ல பக்தியாலே

கிருபை இன்ப சொல்! (Grace! ‘tis a charming sound)

கிறிஸ்தேசுவே நீர் எனக்காய் (Jesus, Master, Whose I am)

கிறிஸ்தேசுவின் கிருபையில்

சபையின் அஸ்திபாரம் (The Church’s One Foundation) [Accompaniment available]

சபையும் பெருகணும்

சர்வாயுத வர்க்கத்தை (Take The Full God’s Armour) [Accompaniment available]

திரியேக தேவா! (Glory Be To God The Father) [Accompaniment available]

துதிப் பாடல் எழட்டும் (Now Have Songs Of Praise Begun) [Accompaniment available]

தேவ சிங்காசனத்தின் முன் (Before Jehovah’s Awful Throne) [Accompaniment available]

தேவாதி தேவன் நம் கர்த்தருமாம்

நம் உயிர்க்காக தன்னுயிர் விடுக்க

நம்பிக்கை இல்லாதிருந்தும் (Father of Jesus Christ, my Lord)

நற்செய்தி அறிவிக்கும்

நான் தேவரீரை, கர்த்தரே

நாம் ஆனந்தங்கொள்ள (Tell Me Why We Should Not Be Extremely Happy?)

நியாயப்பிரமாணம் நல்லதே (The law of God is good and wise)

நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே (Rolled Away Rolled Away)

நீர் உத்தம சிநேகிதர்

நீர் ஜீவ அப்பம்

நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே (The Day Thou Gavest) 

பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் (Holy Holy) [Accompaniment available]

பாவத்தினில் வீழ்ந்துபோன நம்மை (Behold th’amazing gift of love)

பிசாசின் இராஜ்ஜியங்களை

பூவின் நற்கந்தம் வீசும் (Down In The Valley) 

பெத்தலையில் பிறந்தவரை

போதிவியும் எங்களுக்கு (Teach me, O Lord, Thy Holy way)

பேராச்சரியம் மீண்டேன் நான் (Amazing Grace) [Accompaniment available]

போருக்காயத்தம் ஆகிவிட்டோம் (Let Us Never Be Failing) [Accompaniment available]

மரணத்தின் கூர் ஒடிந்ததே

மறுபிறப்புத் தேவையாம்

முடிவிந்த ஜீவனுக்கு [Accompaniment available]

மேலோக அதிபரான ராஜ ராஜனின் புத்ரரே (Children of the heavenly King)

மேலோகத்தில் என் பங்கு நீர் (Whom Have I Lord In Heaven But Thee) [Accompaniment available]

மைந்தன் வானில் வரும் (On That Bright And Golden Morning)

.

About these hymns

Grateful thanks to GB who taught us to sing meaningfully

%d bloggers like this: