Skip to content

போருக்காயத்தம் ஆகிவிட்டோம் (Let Us Never Be Failing)

Accompaniment by GB   Click to play PoerukaayathamAagivitoem_1 [This accompaniment includes a short prelude]
Click to play PoerukaayathamAagivitoem_2  [This accompaniment includes a regular prelude]

Lyric
1. போருக்காயத்தம் ஆகிவிட்டோம் தோல்வி இல்லையே
சோர்வு வேண்டாம் மணவாட்டியானதால்
மேகம் போல் திரள் சாட்சிகளும் கூடியுள்ளனர்
மேலும் தேவன் நம் பக்கமானதால்

பல்லவி
வல்ல தேவனுக்காய் வாழ்வோர்
வெற்றியோடிங்கு விளங்கிடுவார்!

2. எல்லாம் பின்னாக விட்டு வெற்றிப் பாதை ஏகுவோம்
எதிர்ப்படும் ஆசி பெற்றுச் செல்லுவோம்
சேரும் தேசத்தின் செல்வங்கள் நம் சொந்தமென்பதாய்க்
கொள்ளுவோம் நம் விஸ்வாச பெலத்தால்

3. இயேசு காட்டும் பாதை முழுவதும் கீழ்ப்படிந்தோராய்
ஏகுவோமே நல் நம்பிக்கைக் கொண்டோராய்
குன்றெல்லாம் சமமும் மேடு தாழ்ச்சியுமாகும்
கர்த்தரால் வெற்றி நித்தம் நிச்சயம்.

4. மணவாட்டியாவதற்குப் பெற்றோம் ஆசிகள் பல
மனத்துயர் நீக்கி வெற்றியும் ஈவார்
தாழ்வெல்லாம் அற்பமே தேவ ஆசி ஒப்பிட்டால்
தேவ சுதன் வாழ்வில் பங்கடைவதால்.

5. அவர் பேரன்புக்கிணையில்லையே போற்றித் துதிப்போம்
அவமானமில்லை அண்டிக் கொள்வோர்க்கு
சோதனை சூழ்கையில் போக்கு ஈந்து காப்பவர்
செயல்படுகிறார் ஆர்ப்பரிப்போமே

Credits
Words: Marie Johansen, Norway
Translated from English to Tamil by M. Premkumar

Transliteration
1. Poe-ru-kaa-ya-tham aa-gi-vi-toem thoel-vi il-lai-yae
Soer-vu vaen-daam ma-na-vaa-ti-aa-na-dhaal
Mae-gam poel thi-ral saat-chi-ga-lum kuu-di-ulla-nar
Mae-lum dhae-van nam pa-ka-maa-na-dhaal

Chorus
Val-la dhae-va-nu-kaai vaazh-voer
Vet-ri-yoe-ding-u vi-lang-gi-du-vaar!

2. El-laam pin-naa-ga vit-tu vet-ri paa-dhai ae-gu-voem
E-dhir-pa-dum aa-si pet-ru sel-lu-voem
Sae-rum Dhae-sa-thin sel-vang-gal nam son-dham-en-ba-dhaai
Kollu-voem nam vis-vaa-sa be-la-thaal

3. Yae-su kaa-tum paa-dhai mu-zhu-va-dhum keezh-pa-din-dhoe-raai
Ae-gu-voe-mae nal nam-bi-kai kon-doe-raai
Kun-drel-laam sa-ma-mum mae-du thaazh-chi-yu-maa-gum
Kar-tha-raal ve-tri ni-tham ni-cha-yam.

4. Ma-na-vaa-ti-yaa-va-dhar-ku pe-troem aa-si-gal pa-la
Ma-na-thu-yar nee-ki ve-tri-yum ee-vaar
Thaazh-vel-laam ar-pa-mae dhae-va aa-si op-pi-taal
Dhae-va su-dhan vaazh-vil pang-ga-dai-va-dhaal.

5. A-var pae-ran-bu-ki-nai-il-lai-yae poe-tri thu-dhi-poem
A-va-maa-na-mil-lai an-di kol-voer-ku
Soe-dha-nai suuzh-gai-yil poe-ku een-dhu kaa-pa-var
Se-yal-pa-du-gi-raar aar-pa-ri-poe-mae

Hymn in English
1. Let us never be failing but in battle stand our ground;
Let us never be discouraged, we’re His bride
For a great cloud of witnesses are gathered us around,
And the same mighty God is on our side.

Chorus
They that wait upon Jehovah,
Shall have power to be more than conquerors here.
They that wait upon Jehovah,
Shall have power to be more than conquerors here.

2. Let us press on to vict’ry, leaving all that is behind.
Let us follow on, possessing as we go;
For the land lieth open, and great treasures we shall find;
It is ours, this by faith we surely know.

3. For the way has Jesus opened, and in everything obeyed,
With assurance we can follow in His way.
Every hill will be flattened, every high place low be laid,
Take good courage, He gives vict’ry everyday.

4. Grace abundant has been given to become the bride of Christ.
Let us trust Him; He gives vict’ry in the strife.
Count the shame all as nothing here compared with heaven’s best,
For we now can have a share in Jesus’ life.

5. Let us glorify our Jesus, for His love so great and dear,
In the living hope,we’ll ne’er be put to shame.
Out of all trials He leads us, we have nothing more to fear;
He is always there to help us, praise His name!

Devotional thoughts/historical background
Pending

%d bloggers like this: