Skip to content

ஆ, என்னில் நூறு வாயும் நாவும் (O That I Had A Thousand Voices)

Accompaniment by GB  
Click to play AaEnnilNooruVaayumNaavum1 [This accompaniment includes a prelude]
Click to play AaEnnilNooruVaayumNaavum2 [This accompaniment includes a prelude and more breathing time between verses]

 

Lyric
1. ஆ, என்னில் நூறு வாயும் நாவும்
இருந்தால், கர்த்தர் எனக்கு
அன்பாகச் செய்த நன்மை யாவும்
அவைகளால் ப்ரசங்கித்து,
துதிகளோடே சொல்லுவேன்,
ஓயாத் தொனியாய்ப் பாடுவேன்

2. என் மேலே யாரால் நன்மை பாயும்,
தயாபரா, உம்மால் அல்லோ.
யார் என்னைக் காத்துக் கொள்ளும் தாயும்
தகப்பனும், நீர் அல்லவோ
சொற்கடங்காச் சகாயர் நீர்
மன்னித் திரக்கஞ் செய்கிறீர்.

3. ஆ, இயேசு ஸ்வாமி, நீர் அன்பாலே
கொடும் பிசாசினுடைய
கைக்கென்னைத் திரு ரத்தத்தாலே
விலக்கி நீங்கலாக்கின
ரட்சிப்புக்காக என்றைக்கும்
என் ஆவி உம்மைப் போற்றவும்.

4. மெய்யாகத் தேற்றும் தேவ ஆவி,
ஆ, உமக்குப் புகழ்ச்சியே;
உம்மாலே, இந்த கெட்ட பாவி
இரட்சிப்புக்குள்ளானேனே,
இங்கென்னில் நன்மை ஏதுண்டோ
அதுமது பயிர் அல்லோ.

5. நான் மண்ணில் பாடும் ஏழையான
துதியை ஏற்றுக் கொள்ளுமேன்;
நான் விண்ணில் தூதருக்கொப்பான
பிற்பாடு நன்றாய்ப் போற்றுவே;ன்
அப்போ நான் வானோர் கும்புடன்
புதிய பாட்டாய் பாடுவேன்.

Credits
Hymn writer: Johann Mentzer, 1704;

Translated from German (O Dass Ich Tausend Zungen) to English by Catherine Winkworth, 1863, and others.

Tune by E.J. Haydn

Translated to Tamil by Johann Philip Fabricius (1711-1791)

Transliteration
1. aa, en-nil noo-ru vaa-yum naa-vum
i-run-dhaal, karth-thar e-na-ku
an-baa-ha sei-dha nan-mai yaa-vum
avai-ka-laal pra-sang-gith-thu,
thu-dhii-ga-loe-dae sol-lu-vaen,
oe-yaa-dho-ni-yaai paa-du-vaen

2. en mae-lae yaa-raal nan-mai paa-yum,
tha-yaa-ba-raa, um-maal al-loe.
yaar en-nai kaa-thu-kollum thaa-yum
tha-ga-pa-num, neer al-la-voe
sor-ka-dang-gaa sa-gaa-yar neer
man-nith thi-rak-kam sey-gi-reer.

3. aa, ye-su swaa-mi, neer an-baa-lae
ko-dum pi-saa-si-nu-dai-ya
kai-ken-nai thi-ru ra-tha-thaa-lae
vi-la-ki neeng-ga-laa-ki-na
rat-chi-pu-kaa-ga en-drai-kum
en aa-vi um-mai poe-tra-vum.

4. me-yaa-ga thae-trum dhae-va aa-vi,
aa, u-ma-ku pu-gazh-chi-yae;
um-maa-lae, in-dha ket-ta paa-vi
i-rat-chi-pu-ku-laa-nae-nae,
ing-gen-nil nan-mai ae-dhun-doe
adh-um-ma-dhu pa-yir al-loe.

5. naan mannil paa-dum yae-zhai-yaa-na
thu-dhi-yai yae-tru kollu-maen;
naan vinnil thoo-dha-ru-ko-paa-na
pir-paa-du nan-draai poe-tru-vaen
ap-poe naan vaa-noer kum-bu-dan
pu-dhi-ya paa-taai paa-du-vaen.

Hymn in English
1. O that I had a thousand voices
And with a thousand tongues could tell
Of Him in Whom the earth rejoices
Who all things wisely does and well!
My grateful heart would then be free
To tell what God has done for me.

2. Dear Father, endless praise I render
For soul and body strangely join’d;
I praise Thee, Guardian kind and tender,
For  all the noble joys I find
So richly spread on every side,
And freely for my use supplied.

3. What equal praises can I offer,
Dear JESUS, for Thy mercy shown?
What pangs, my Saviour, didn’t then suffer
And thus for all my sins atone!
Thy death alone my soul could free
From Satan, to be blest with Thee.

4. Honour and praise, still onward reaching,
Be Thine too, Spirit of all grace,
Whose Holy pow’r and faithful teaching
Give me among Thy saints a place:
Whate’er of good in me may shine
Comes only from Thy light divine.

5. Accept, O Lord, I now implore Thee,
The feeble praise I give below:
In heav’n I better will adore Thee,
When I an angel’s strength shall know:
There would I join the sacred choir,
And raise their Hallelujahs high’r.

Devotional thoughts/historical background
Then I looked, and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, “Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing!” And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, “To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever!” And the four living creatures said, “Amen!” and the elders fell down and worshiped.  (Rev 5:11-14)

%d bloggers like this: